OCHOTNICZA STRAZ POZARNA W ZAWOI CENTRUM
  Strona startowa
 

Witamy na stronie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Zawoi Centrum


Rok Założenia 1918

adres e-mail: osp.zawojacentrum@gmail.com
34-222 Zawoja nr 1730


Zawoja: Zakup nowego samochodu specjalistycznego ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego

Numer ogłoszenia: 90664 - 2008;
data zamieszczenia: 30.04.2008


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna Zawoja - Centrum, Zawoja 1730, 34-222 Zawoja, woj. małopolskie, tel. 033 8775001.


  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osp-zawojacentrum.pl.tl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicza Straż Pożarna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup nowego samochodu specjalistycznego ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: średni samochód ratowniczo gasniczy na powoziu z napędem 4 x 4 z pompą i zbiornikiem wg. PN-EN 1846-1 M-2-6-2500 - szt.1

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.07.2008.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) Posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; c) Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. W/w warunki będą oceniane przez Zamawiającego w przedziale ocen spełnia/nie spełnia. Podstawą oceny będą dokumenty dołączone przez Wykonawcę do oferty potwierdzające ich spełnienie, zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: określone w SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www. osp-zawojacentrum.pl.tl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ochotnicza Straż Pożarna Zawoja Centrum
34-222 Zawoja 1730.


IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy


IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.05.2008 godzina 12:00, miejsce: OSP Zawoja Centrum.


IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy


           
              

Specyfikacja

istotnych warunków zamówienia

 

na zakup średniego samochodu ratowniczo
– gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Zawoja Centrum
w Zawoi

 


 


 

Zawoja, 30.04.2008r.

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości powyżej 137 000 EURO

 

 

Zamawiający:

Ochotnicza Straż Pożarna w Zawoi Centrum

Zawoja 1730

34-222 Zawoja

Tel. (033)8775001

1. Postanowienia ogólne:

1.1 Na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) dalej określonej ustawą PZP, ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest dostawa następującego pojazdu: (oznaczenie według CPV – 34.14.42.10 – 3 Wozy strażackie): „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego
z napędem 4 x 4 dla OSP w Zawoi Centrum”

 

2. Przedmiot zamówienia:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup następującego pojazdu:

Średni samochód ratowniczo – gaśniczy na podwoziu z napędem 4 x 4 z pompą
i zbiornikiem wg. PN-EN 1846-1 M-2-6-2500 – szt. 1.
CPV- 34.14.42.10.

 

3. Termin realizacji:

31.07.2008r.

 

4. Informacje dodatkowe:

4.1. Wymagania techniczno – użytkowe przedmiotu zamówienia zostały określone
w załączniku Nr 3 do SIWZ.

 

5. Warunki udziału w postępowaniu:

5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone
w art. 22 ust. 1. ustawy, tj., którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt 5.1. na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z pkt. 6 SIWZ.

Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych w pkt. 6 SIWZ oświadczeń
i dokumentów lub z treści dołączonych dokumentów nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki określone w pkt 5.1. to, z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 i 4 ustawy PZP, Zamawiający wykluczy Wykonawcę odpowiednio na podstawie art. 24 ustawy PZP.

 

6. Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

6.1. Oferta musi zostać przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi
w niniejszej SIWZ
oraz zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

6.1.1. Wypełnioną przez Wykonawcę Specyfikację Techniczną pn. „Wymagania dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4” (załącznik nr 3 do SIWZ),

6.1.2.  Wypełniony formularz ofertowy stanowiący (załącznik nr 1 do SIWZ),

6.1.3. Oświadczenie, iż Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienia publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP (załącznik nr 2 do SIWZ),

6.2.    W celu potwierdzenia, iż Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29      stycznia 2004 r. ustawy PZP, należy przedstawić następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

6.2.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6.2.2.   Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.2.3.   aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6.2.4.   aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy podmiotów zbiorowych).

6.2.5.   Wykaz wykonanych dostaw średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych 4x4 do jednostek straży przeciwpożarowej w ciągu ostatnich 3 lat (minimum 5 dostaw) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie.

6.2.6.   Świadectwo homologacji typu oferowanego podwozia.

6.2.7.   Świadectwo dopuszczenia CNBOP na oferowany pojazd.

 

7. Wymagania formalno – prawne dotyczące ofert:

7.1. Oferta winna być napisana drukiem w języku polskim.

7.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych oraz ofert częściowych.

7.4. Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami, powinny być wypełnione przez Wykonawcę ściśle wg postanowień niniejszej specyfikacji, bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę.

7.5. W przypadku załączenia kopii dokumentów (zaświadczenia, uprawnienia, itp.) niezbędne jest ich potwierdzenie za zgodność z oryginałem przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania firmy. Wymagana jest pieczęć firmowa oraz imienna osoby potwierdzającej.

7.6. W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia.

7.7. W przypadku załączenia dokumentów w językach obcych, niezbędne jest dołączenie ich tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego.

7.8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania firmy. Upoważnienie innych osób do dokonania tej czynności musi mieć formę pisemną i być dołączone do oferty.

7.9. Zaleca się aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte lub zszyte
w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty i miały ponumerowane strony,

7.10. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

7.11. Stwierdzenie przez Zamawiającego faktu podania przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji istotnych dla postępowania spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania i odrzucenie oferty.

7.12. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) powinny być umieszczone w kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

7.13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7.14. Zamawiający zastrzega, że nie będzie zwracał dokumentów składających się na ofertę.

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

-      Cena „C”  -  znaczenie kryterium - 100 pkt,

cena najniższa

wg wzoru     C  =   --------------------   x  100 pkt  (znaczenie kryterium)

cena oceniana       

Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie ta oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

9. Cena:

9.1. Cenę należy ustalić na podstawie informacji zawartych w załączniku nr 3 do SIWZ.

9.2. Cenę należy podać zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

9.3. Cena winna być wyrażona w złotych polskich.

9.4. W cenie należy uwzględnić stawkę podatku VAT (7%) zgodnie z ustawą z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) załącznik nr 3 poz. 129 pkt. 1,

9.5. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonywaniem zobowiązań wynikających z umowy, której wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

 

10. Składanie ofert:

10.1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu oznaczonym w następujący sposób: „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem
4 x 4 dla OSP Zawoi Centrum”.

10.2. Ofertę należy złożyć w siedzibie OSP Zawoja Centrum, 34-222 Zawoja 1730 do dnia 17.05.2008r. do godz. 12:00.

10.3. Oferty składane za pośrednictwem np. Poczty Polskiej należy przygotować w sposób określony w punkcie 8 i przesłać na adres zamawiającego: jak w p.10.2 i w terminie jak w p.10.2 SIZW. Na opakowaniu należy podać adres Wykonawcy.

10.4. Decyduje data faktycznego wpływu/złożenia oferty do 17.05.2008 r. do godz. 12.00. a nie data stempla pocztowego.

10.5. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną odesłane bez otwierania.

 

11. Otwarcie ofert:

11.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.05.2008 r. roku o godz. 12.10.

11.2. Miejsce otwarcia ofert: siedziba OSP Zawoja Centrum, 34-222 Zawoja 1730

11.3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert. Zamawiający odczyta stan otwieranych ofert, nazwę i adres Wykonawcy oraz cenę oferty i inne informacje zgodnie z art. 86 ust. 3 i 4 ustawy PZP.

11.4. Oferty złożone po ustalonym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

 

12. Termin związania ofertą:

12.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Dzień upływu terminu składania ofert rozpoczyna bieg terminu związania ofertą.

 

13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

13.1. Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

 

14. Wadium

14.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

15. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywanie oświadczeń i dokumentów, osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

15.1. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w godzinach 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku jest Roman Bartyzel, tel. 0885206878

15.2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców wymagają formy pisemnej lub mogą być przekazywane pocztą elektroniczną na adres e-mail: osp.zawojacentrum@gmail.com

15.3. Jeżeli strony porozumieją się w formie innej niż pisemna lub pocztą e-mail każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

15.4. UWAGA: wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i zapytania przekazane za pomocą pocztą e-mail uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego.

15.5. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli wniosek Wykonawcy wpłynie do Zamawiającego co najmniej 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także udostępni je na stronie internetowej osp-zawojacentrum.pl.tl 15.6. Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia przed upływem terminu do składania ofert.

 

16. Modyfikacja lub wycofanie oferty:

16.1. Wykonawca może zmodyfikować lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia, przed wyznaczonym terminem składania ofert.

16.2. Powiadomienia o modyfikacji lub wycofaniu muszą być oznaczone odpowiednio:
Modyfikacja” lub „Wycofanie”

16.3. Oferty wycofane zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania, nie wcześniej niż po terminie otwarcia ofert.

16.4. Żadna z ofert nie może być zmodyfikowana ani wycofana po upływie terminu składania ofert.

 

17. Korekty oczywistych pomyłek:

17.1. Zamawiający ma prawo do korekty pomyłek pisarskich i rachunkowych
w tekście oferty. O dokonanej korekcie wszyscy Wykonawcy zostaną zawiadomieni pisemnie.

 

18. Wynik przetargu i warunki zawarcia umowy:

18.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru,

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

18.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 18.1, również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na tablicy ogłoszeń

18.3. Wykonawca, który wygra przetarg, zobowiązany będzie do zawarcia umowy (wzór załącznik nr 4 do SIWZ) w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

18.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki,
o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

 

19. Protest, odwołanie, skarga:

19.1. W toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego służą Wykonawcy środki odwoławcze przewidziane dziale VI ustawy PZP.

 

20. Załączniki do SIWZ:

Nr 1 - formularz ofertowy

Nr 2 - oświadczenie wykonawcy

Nr 3 - wymagania dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4

Nr 4 – umowa - projekt

Załącznik Nr 1 do SIWZ

 

……………………………….                                                                              ……………………………..

(Pieczątka Wykonawcy)                                                                        (Miejscowość, data)

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

 

 

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego oferujemy wykonanie zamówienia obejmującego „Dostawę średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu
z napędem 4 x 4”
zgodnie z parametrami określonymi przez Wykonawcę
w
załączniku nr 3 do SIWZ:

 

1.                 Cena netto:  …………  PLN

Podatek VAT: ………………………..

Wartość zamówienia brutto: .........…………..... PLN

2.        Powyższe zamówienie wykonamy w terminie: …………………………….. od dnia podpisania umowy.

3.       Na oferowany pojazd i występujące w nim wyposażenie udzielamy: …….. miesiące gwarancji.

4.        Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5.        Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.

6.        Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji postanowienia umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) zostały przez nas zaakceptowane.

 

 

 

.............................................................................................

                                (podpis osoby/osób uprawnionych)

 Załącznik Nr 2 do SIWZ

 

 

 

...................................................

           (pieczęć Wykonawcy)

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4”.

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 06, poz. 1163 ze zmianami) występując jako Wykonawca:

1) posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust 1 i 2 pkt. 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

 

 

................................................................................................

                                        (data;podpis osoby/osób uprawnionych)

 Załącznik nr 3 do SIWZ

 

Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego

na podwoziu z napędem 4 x 4

 

L.p

Wyszczególnienie

Wymagania

minimum

Wypełnia Oferent*

 

1

Podwozie z kabiną

 

Podwozie z kabiną:

1.1.

Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą "Prawo o ruchu drogowym".

Posiada świadectwo dopuszczenia zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. ważne na dzień składania ofert.

Podwozie pojazdu powinno posiadać świadectwo homologacji wydane przez Ministra Infrastruktury. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji całego pojazdu oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy.

 

 

1.2.

Podwozie samochodu z napędem 4 x 4, z kabiną załogową 6 osobową. Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 14.000 kg.

 

 

1.4.

Wyposażenie w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze, akustyczne i świetlne, głośnik o mocy min. 100W. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych.

 

 

1.5.

W przedziale autopompy dodatkowy manipulator współpracujący z radiotelefonem przewoźnym, umożliwiający prowadzenie korespondencji, zabezpieczony przed działaniem wody, wyposażony w wyłącznik.

 

 

1.6.

Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie pulsacyjne umieszczone z przodu pojazdu.

 

 

1.7.

Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym.

Należy podać typ i moc silnika w kW i KM

Silnik spełniający normy czystości spalin zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym bez konieczności stosowania dodatkowych płynów w układzie spalinowym.

Min. masowy wskaźnik mocy 12 kW/1000 kg

 

1.8.

Maksymalna wysokość całkowita pojazdu;

maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki lub szuflady w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu). Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1,85 m, konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy.

Sprzęt powinien być rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii.

- 3200 mm

- nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu

 

1.9.

Napęd 4 x 4:

·      możliwość odłączania napędu osi przedniej,

·      możliwość blokady mechanizmu różnicowego przedniej i tylnej osi,

·      przekładnia rozdzielcza z przełożeniem terenowym i szosowym.

 

 

1.10.

Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy),

Kabina wyposażona w:

·      indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,

·      niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku,

·      reflektor ręczny do oświetlenia numerów budynków,

·      szyberdach,

·      osłona przeciwsłoneczna.

 

 

1.11.

Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa,

·      siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie,

·      fotele wyposażone w zagłówki,

·      fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości
i pochylenia oparcia.

 

 

1.12.

Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V,z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego.

Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu.

 

 

1.13.

Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu.

 

 

1.14.

Pojazd wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy lub złącze samorozłączalne - komplet).

 

 

1.15.

W kabinie kierowcy zainstalowany radiotelefon przewoźny oraz dodatkowa instalacja 24V. Ponadto samochód wyposażony w instalację antenową na pasmo radiowe 148 MHz

 

 

1.16.

Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania.

 

 

1.17.

Maksymalna prędkość na najwyższym biegu.

- nie mniejsza niż 85 km/h

 

1.18.

Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu.

- minimum 3 %

 

1.19.

Kolorystyka:

·   samochód – RAL 3000

·   błotniki i zderzaki - białe

·   podwozie - czarne

 

 

1.20.

Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców.

 

 

1.21.

 

Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz musi zapewniać ochronę przed oparzeniami podczas normalnej pracy załogi.

 

 

1.22.

Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia:

Od - 25 °C do + 50 °C

 

1.23.

Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny.

 

 

1.24.

Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy.

 

 

1.25.

Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta.

- w czasie min. 4 godz. podczas postoju.

 

1.26.

Podwozie pojazdu o wzmocnionym zawieszeniu w związku ze stałym obciążeniem pojazdu.

 

 

1.27.

Ogumienie (przód i tył – pojedyncze) z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych.

 

 

1.28.

Pełnowymiarowe koło zapasowe.

 

 

1.29.

 

 

 

Pojazd wyposażony w hak holowniczy (sprzęg przyczepowy) z tyłu pojazdu posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa oraz złącza elektryczne do holowania przyczepy. Samochód wyposażony w zaczepy holownicze z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie pojazdu.

 

 

2.

Zabudowa pożarnicza:

 

 

2.1.

Wykonana z materiałów odpornych na korozję lub trwale zabezpieczonych antykorozyjnie.

 

 

2.2.

Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym. Na dachu zamontowana prowadnica – mocowania drabiny DW10.

 

 

2.3.

Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.

 

 

 

2.4.

Drabina do wejścia na dach. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 600 mm.

 

 

2.5.

Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii.

 

 

2.6.

Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie:

- główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy.

 

 

2.7.

Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności oraz oświetlenie powierzchni dachu roboczego.

- minimum 5 luksów w odległości 1 m na poziomi gruntu

 

2.8.

Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic).

 

 

2.9.

Szuflady, podesty i tace oraz inne elementy pojazdu wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.

 

 

2.10.

Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.

 

 

2.11.

Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.

 

 

2.12.

Zbiornik wody wykonany z materiałów kompozytowych. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien być wyposażony w falochrony i posiadać właz rewizyjny.

- pojemność min. 2,5 m3

- umieszczony wzdłużnie do osi pojazdu

 

2.13.

Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiałów odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.

Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację.

Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.

- pojemność minimum 10% pojemności zbiornika wody

 

2.14.

Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi.

 

 

2.15.

Autopompa dwuzakresowa.

 

Wydajności min. 2000l/min przy ciś 8 bar i Hgs 1,5 m i 400l/min przy ciś. 40 bar

 

2.16.

Działko wodno-pianowe DWP 16 o regulowanej wydajności umieszczone na dachu pojazdu. Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający.

- wydajność działka: 800 do 1600 dm3/ min.

 

2.17.

Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m.

 

 

 

 

 

2.18.

Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum:

·         dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu,

·         linii szybkiego natarcia,

·         działka wodno – pianowego.

 

 

2.19.

Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu.

 

 

2.20.

Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody:

·       z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek,

·       z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek.

 

 

2.21.

W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy:

·       manowakuometr,

·       manometr niskiego ciśnienia,

·       wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,

·      wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,

·      regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,

·      wyłącznik silnika pojazdu,

·      kontrolka pracy silnika,

·      kontrolka włączenia pompy,

·      schemat układu wodno - pianowego oraz oznaczenie zaworów.

W kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe:

·         manometr niskiego ciśnienia,

·         wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,

·         wskaźnik poziomu środka pianotwórczego.

 

 

2.22.

Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75, zawór kulowy do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania powinna mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika oraz zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną + instalacja odwadniająca zbiornik.

 

 

2.23.

Autopompa musi być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3% i 6% (tolerancja ± 0,5%) w pełnym zakresie wydajności pompy.

 

 

2.24.

 

Wszystkie elementy układu wodno - pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.

 

 

2.25.

Konstrukcja układu wodno – pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów.

 

 

2.26.

Przedział autopompy musi być wyposażony w system do ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do - 25oC.

 

 

2.27.

Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.

 

 

2.28.

Samochód wyposażony w maszt oświetleniowego z reflektorami o mocy łącznej 2000 W.

 

 

 

*Prawą stronę tej tabeli wypełnia Oferent. W przypadku spełnienia wymagań przez Oferenta należy wpisać słowo „spełnia”, zaś w przypadku gdy Oferent proponuje coś więcej niż chce Zamawiający
w swoich minimalnych wymaganiach należy wpisać swoje propozycje. Oferent musi wpisać konkretne wartości parametrów technicznych. Należy jednak pamiętać, że propozycje Oferenta nie mogą być mniejsze niż wymagania minimalne Zamawiającego. Zamieszczenie przez Oferenta parametrów niższych niż wymaga Zamawiający skutkować będzie nie spełnieniem wymagań stawianych przez Zamawiającego, w konsekwencji czego powodować będzie odrzuceniem złożonej oferty w myśl art. 27a ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 10.06.1994 r. o zamówieniach publicznych
z późniejszymi zmianami.

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………..

(data; podpis osób uprawnionych) 

Załącznik Nr 4 do SIWZ

UMOWA- wzór

 

Zawarta w dniu (.........) 2008 r. pomiędzy:

………………………………………….

reprezentowaną przez:

…………………………………………..

zwanym dalej „Zamawiającym”

a firmą ………………………………….

reprezentowaną przez

…………………………………………..

zwaną dalej „Wykonawcą”.

Umowa zostaje zawarta z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 06, poz. 1163 ze zmianami).

 

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

 

Wykonawca zobowiązuje się niniejszym do sprzedaży Zamawiającemu: jedną sztukę średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4, Marka samochodu: (...), Typ: (...), szczegółowo określonego w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej umowy a zarazem jej integralną część, zaś Zamawiający zobowiązuje się w/w pojazd nabyć od Wykonawcy za cenę i na zasadach określonych w niniejszej Umowie.

§ 2

CENA I ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

 

1. Wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi (...) złotych słownie:

- podatek VAT w wysokości 7%, tj. (...) złotych słownie:

2. Wartość brutto samochodu wynosi (...) złotych słownie:

 

 

§ 3

WARUNKI PŁATNOŚCI

 

1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wartości brutto umowy w PLN, przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury, po dokonaniu odbioru techniczno – jakościowego przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru.

2. Zapłata dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy.

3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

 

§ 4

TERMIN DOSTAWY

 

Dostawa samochodu nastąpi do dnia 31.07.2008r.

 

§ 5

ODBIÓR TECHNICZNO-JAKOŚCIOWY, SZKOLENIE I ODBIÓR FAKTYCZNY

SAMOCHODU

 

1. Wykonawca wykona samochód zgodnie ze specyfikacją techniczną określoną w załączniku nr 3 do umowy.

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie z wyprzedzeniem o dacie odbioru techniczno - jakościowego samochodów. Zamawiający przystąpi do odbioru techniczno - jakościowego w ciągu 2 dni od daty zawiadomienia. Upływ 2-dniowego okresu przystąpienia do odbioru nie może nastąpić później niż termin dostawy przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 umowy. Strony dopuszczają zawiadomienie w formie faxu.

3. Odbiór techniczno - jakościowy samochodu odbędzie się w siedzibie Wykonawcy w terminie, o którym mowa w ust. 2.

4. Przejęcie samochodu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie Strony umowy przez osoby upoważnione przez Zamawiającego.

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno – jakościowego usterek, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia lub wymiany samochodu lub samochodów na wolny od usterek. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno - jakościowego, że przedstawiony samochód nie odpowiada opisowi zawartemu w załączniku nr 3 do niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian w samochodach zgodnie z opisem. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach od opisu zawartego w załączniku nr 3 do niniejszej umowy, w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.

7. Odbioru techniczno - jakościowego dokona 2 pełnomocników Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od daty przystąpienia do odbioru w obecności co najmniej 1 pełnomocnika Wykonawcy.

8. Odbiór faktyczny samochodów odbędzie się w siedzibie Wykonawcy w terminie określonym w protokole odbioru techniczno - jakościowego. Odbioru faktycznego samochodu dokona 2 pełnomocników Zamawiającego, w obecności co najmniej 1 pełnomocnika Wykonawcy. Protokół odbioru faktycznego, podpisany przez obie strony, zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

9. Szkolenie z zakresu obsługi podstawowej samochodów, w ciągu 1 dnia roboczego, odbędzie się w terminie i miejscu odbioru faktycznego. Protokół z przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi podstawowej wraz z adnotacją o osobach, które go odbyły zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony umowy.

10. Z chwilą wydania samochodów Zamawiającemu, przechodzą na niego wszelkie korzyści i obciążenia związane z pojazdem, jak również ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia pojazdu.

12. Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

                                                                         

§ 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA i GWARANCJA

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na samochód 24 miesiące gwarancji.

2. Wykonawca gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe wykonanie i zgodność z odnośnymi normami oraz z załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy.

3. Gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady.

4. Do samochodów Wykonawca zobowiązuje się dołączyć:

a) wyciąg ze świadectwa homologacji podwozia,

b) kartę pojazdu,

c) instrukcję obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku polskim,

d) książki gwarancyjne samochodu oraz wyposażenia.

 

 

§ 7

SERWIS

 

1. W okresie gwarancji naprawy samochodów oraz wyposażenia wykonywane będą bezpłatnie przez serwis Wykonawcy w siedzibie Wykonawcy lub w miejscu przez niego wskazanym. Czas reakcji serwisu - do 72 godzin od daty zgłoszenia w formie fax-u. Do czasu o którym mowa wyżej nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Ponadto serwis samochodów jest zapewniony przez sieć Autoryzowanych Stacji Obsługi zgodnie z warunkami wynikającymi ze złożonej oferty przetargowej oraz z gwarancji. Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają zapisów ustępu 1.

 

 

§ 8

POUFNOŚĆ

 

Każda ze Stron zobowiązuje się nie ujawniać jakichkolwiek informacji związanych z zawarciem niniejszej Umowy ani też informacji handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa drugiej Strony.

 

 

§ 9

KARY UMOWNE

 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.

2. Jeżeli Wykonawca opóźni termin wydania samochodu w stosunku do terminu uzgodnionego w umowie zapłaci kary umowne w wysokości 0,2% wartości nie wydanego w terminie samochodu za każdy dzień zwłoki.

3. Jeżeli zwłoka wydania samochodu przekroczy 4 tygodnie Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli zwłoka wystąpiła z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku z umową. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie i przysługiwać będzie Zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty, w której zwłoka w wydaniu samochodu przekroczy 4 tygodnie.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy samochodu lub wyposażenia w terminie określonym w § 7 ust. 1, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości samochodu lub wyposażenia za każdy dzień zwłoki.

5. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w umowie Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości.

6. Jeżeli Zamawiający dopuści się zwłoki w przystąpieniu do odbioru samochodów w stosunku do terminu wskazanego w § 5 ust.2, zapłaci kary umowne w wysokości 0,2% wartości nie odebranego samochodu za każdy dzień zwłoki.

7. Jeżeli Zamawiający nie zapłaci należności za przedmiot umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1, zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% za każdy dzień zwłoki.

 

§ 10

WARUNKI OGÓLNE

 

1. Za dzień wykonania umowy przez Wykonawcę uważa się dzień przekazania i przejęcia samochodów przez Zamawiającego i podpisania przez obie Strony umowy protokołu zdawczo-odbiorczego, zgodnie z § 5 ust. 4 umowy.

2. Wszystkie zmiany i poprawki do niniejszej Umowy mogą być wprowadzane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 06, poz. 1163 ze zmianami), a także inne przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu umowy.

4. Żadna ze stron nie ma prawa do przekazania praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.

5. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

 

WYKONAWCA                                                                    ZAMAWIAJĄCY

Zamawiający tj. Ochotnicza Straż Pożarna
w Zawoi Centrum
Zawoja 1730
informuje o wpłynięciu protestu.
Kopia protestu:

Zamawiający zgodnie z art.181 ust.3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wzywa wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się  w wyniku wniesienia protestu.

                Z upoważnienia zarządu
                OSP Zawoja Centrum
                Roman Bartyzel
                skarbnik


Zamawiający informuje, że wpłyneło następujące zapytanie do SIWZ:Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie:
Rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego:


                                                                           Zawoja, dnia 26.05.2008 r.

 Ochotnicza Straż Pożarna
Zawoja Centrum
34-222 Zawoja
Zawoja 1730

 Informacja dotycząca wyników postępowania,

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zakup nowego samochodu specjalistycznego ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego”. Numer sprawy nadany przez
Zamawiającego: 1/2008. 
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm./ zwanej dalej ustawą Pzp, w imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej Zawoja Centrum informuję, że: 
1.      W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, złożono 1 ofertę, której ocena punktowa przedstawia się następująco:

Numer oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres Wykonawcy

          Ocena punktowa oferty

w kryterium cena

 

1

STOLARCZYK MIROSŁAW
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe
25-116 Kielce ul. Ściegiennego 268A

100 pkt

2. Oferta najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu jest oferta nr 1, złożona przez: STOLARCZYK MIROSŁAW Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe, 25-116 Kielce ul. Ściegiennego 268A. Wykonawca ten zaoferował cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości  588500,00 zł brutto.
                               
                                   
Prezes Zarządu OSP
                                        Zawoja Centrum


                                         Józef Hutniczk
 

 

 

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (1 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=